Vratky:
Vrátit nákup můžete, pokud nakupujete jako spotřebitel, tj: - nejste podnikatel - jste živnostník a jako fyzická osoba kupujete výrobek pro účely svého podnikání, ale nákup pro vás nemá profesní charakter. Vztahuje se na živnostníky v souladu s článkem 7aa. Zákon o právech spotřebitelů (pro nákupy uskutečněné do 31. prosince 2022 - článek 38a. Zákon o právech spotřebitelů). Podle zákona má spotřebitel 14 dní na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (čl. 27 zákona o právech spotřebitelů) , počítáno ode dne následujícího po převzetí zásilky. Za tímto účelem by měl podat prohlášení o odstoupení od smlouvy (ke stažení zde) a doručit jej prodávajícímu. Zboží nesmí být použito. Prodávající má na vrácení peněz spotřebiteli 14 dní od převzetí zboží. Vrácení peněz za doručení se rovná částce za nejlevnější dostupný způsob doručení. Zákazník obdrží peníze ve stejné formě, v jaké byla provedena platba.
Odstoupíte-li od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a vrátíte-li zboží jako spotřebitel musíte zaplatit za zpětnou dopravu prodávajícímu. Na druhou stranu vám prodávající - spolu s penězi za zboží - uhradí náklady na poštovné za první dopravu ve výši nejlevnějšího nabízeného poštovného (§ 33 a § 34 odst. 2 a 4 zákona o právech spotřebitelů).

Reklamace a záruky
Reklamace lze podávat písemně, klasickou poštou na adresu uvedenou v kontaktních údajích prodávajícího, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je přiložen k obchodním podmínkám, umístěného v oblasti webových stránek obchodu a dostupného ke stažení zde.

U výrobků Bosch si stáhněte a vyplňte dva formuláře (nedodržení výše uvedeného a nevyplnění příslušných formulářů bude mít za následek zamítnutí reklamace / z důvodu požadavku výrobce - garanta) soubory ke stažení zde: soubor 1, soubor 2

Kupující je oprávněn podat reklamaci ve lhůtách stanovených ustanoveními občanského zákoníku.

Oznámení o reklamaci by mělo obsahovat popis problému a osobní údaje Zákazníka, včetně kontaktních údajů a adresních údajů Zákazníka, a žádost o způsob uvedení Produktu do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od kupní smlouvy. K oznámení o reklamaci je třeba přiložit doklad o koupi.

Prodávající uzná reklamaci do 14 dnů ode dne oznámení. V obsahu podané stížnosti se doporučuje uvést kontaktní údaje zákazníka, které budou použity k odpovědi na stížnost a k vedení korespondence s ní související.

V případě, že se reklamace týká výrobku, měl by zákazník za účelem posouzení reklamace doručit nebo zaslat reklamovaný výrobek na adresu prodávajícího.

Reklamace lze podávat z důvodu záruky na vady výrobků, na které se vztahuje prodejní smlouva a další elektronické služby.

Má-li Výrobek vadu, může Zákazník požadovat výměnu Výrobku za správný nebo odstranění vady či snížení jeho ceny, a pokud to není možné, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen vyměnit vadný Výrobek za správný nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro zákazníka. Snížená cena by měla být v takovém poměru ke smluvní ceně, aby hodnota výrobku s vadou zůstala stejná jako hodnota výrobku bez vady. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada výrobku nepodstatná.

Prodávající může odmítnout vyhovět konkrétnímu požadavku Zákazníka, pokud uvedení vadného Výrobku do souladu se Smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem není možné nebo by si v porovnání s jiným možným způsobem uvedení do souladu se Smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady, a to s výhradou a podle zásad uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

Není-li zákazník spotřebitelem, může prodávající odmítnout výměnu výrobku za správný nebo odstranění vady také tehdy, pokud náklady na splnění této povinnosti přesahují cenu prodaného výrobku.

Má-li Výrobek vadu, může Zákazník učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Smlouvy, ledaže Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Zákazníka vymění vadný Výrobek za správný nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud byl výrobek již vyměněn nebo opraven prodávajícím nebo pokud prodávající nesplnil povinnost vyměnit výrobek za spravný nebo odstranit vadu.

Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím požadovat výměnu Výrobku za správný nebo namísto výměny Výrobku požadovat odstranění vady, ledaže uvedení Výrobku do souladu se Smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým Prodávajícím. Při posuzování nadměrnosti nákladů se přihlíží k hodnotě výrobku bez vad, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl spotřebitel vystaven při jiném způsobu uspokojení.

Snížená cena uvedená v bodech 10 a 11 výše je v takovém poměru k ceně podle Smlouvy, v jakém zůstává hodnota Výrobku s vadou k hodnotě Výrobku bez vady.

Spotřebitel má možnost využít následující mimosoudní způsoby řešení stížností a reklamací:

podání návrhu na řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy ke stálému smírčímu spotřebitelskému soudu působícímu při obchodní inspekci,

podání návrhu na zahájení zprostředkovatelského řízení ke smírnému řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím zemskému inspektorovi obchodní inspekce,

využití pomoci okresního nebo městského spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele.

Na výrobky se může vztahovat záruka výrobce nebo distributora. V takovém případě je zákazník oprávněn reklamovat výrobek s využitím práv vyplývajících ze záruky podáním stížnosti ručiteli. Podání stížnosti ručiteli lze provést prostřednictvím prodávajícího nebo přímo ručiteli.

Zákazník může uplatnit práva ze záruky za fyzické vady věci nezávisle na právech ze záruky.

Prodávající odpovídá v rámci záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od data dodání výrobku zákazníkovi. Nárok na odstranění vady nebo výměnu za bezvadný Výrobek se promlčuje po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy byla vada zjištěna, avšak v případě Objednávky učiněné Spotřebitelem - promlčecí lhůta nemůže skončit před uplynutím lhůty uvedené v první větě.

Díly a komponenty zakoupené v našem obchodě jsou určeny pro odbornou montáž ve specializovaných tuningových dílnách. Společnost FMIC Performance sp. z o.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v případě nesprávné montáže nebo skrytých vad prodávaných komponentů.

V případě oprávněné vady zboží může společnost FMIC Performance sp. z o.o. vyměnit zboží za nové, ale nenese náklady spojené s vzniklou závadou.

Díly prodávané společností FMIC Performance sp. z o.o. jsou určeny pouze pro sportovní vozy provozované na vyhrazených závodních tratích (nikoli pro pouliční provoz). Pokud se zjistí, že výrobek byl používán jinak, než je určeno, má prodávající právo odmítnout přijetí reklamace.

Doručovací adresa:
Boczna 6/8/10
42-200 Częstochowa
Polsko