Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB FMIC.CZ

Úvodní ustanovení

Obchodními podmínkami jsou tato Pravidla pro poskytování elektronických služeb v rámci internetové domény fmic.pl, která definují podmínky poskytování elektronických služeb Prodávajícím prostřednictvím webových stránek www.fmic.pl Zákazníkům.

Zákazníkem se rozumí subjekt, který uzavírá s Prodávajícím Smlouvu o poskytování služeb, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům, nebo má omezenou způsobilost k právním úkonům v případech upravených obecně závaznými právními předpisy, nebo je právnickou osobou či organizační složkou.

Spotřebitelem se rozumí zákazník, který je fyzickou osobou a který uzavírá Smlouvu, jež přímo nesouvisí s jeho ekonomickou nebo profesní činností.

Prodávajícím je FMIC Performance sp. z o.o. , ul. Boczna 6/8/10 42-202 Częstochowa, KRS: 0000928706, NIP: 9492250893 a REGON: 520264908, která je poskytovatelem služeb, správcem a vlastníkem obchodu.

Obchod je internetový obchod provozovaný prodávajícím v polském jazyce prostřednictvím webové stránky dostupné na internetu na adrese www.fmic.pl. Obchod poskytuje zákazníkům elektronické služby včetně prodeje.

Elektronická služba je služba poskytovaná Prodávajícím Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené mezi stranami prostřednictvím Obchodu, a to v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku, bez současné fyzické přítomnosti stran.

Nákupní košík je funkce obchodu, která umožňuje zákazníkovi dokončit objednávku produktů. Přidání výrobku do seznamu výrobků zahrnutých do objednávky se provádí pomocí tlačítka "Přidat do košíku", které se nachází vedle výrobku v oblasti webové stránky obchodu.

Prodej je služba poskytovaná Prodávajícím Zákazníkovi za účelem prodeje Výrobků bez současné přítomnosti stran (na dálku), a to prostřednictvím přenosu dat na individuální žádost Zákazníka, odesílaných a přijímaných prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování dat, včetně digitální komprese, a ukládání dat, která jsou v plném rozsahu vysílána, přijímána nebo přenášena prostřednictvím telekomunikační sítě.

Smlouva je dohoda o poskytování elektronické služby prodávajícím zákazníkovi.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje prodávajícího, prostřednictvím kterých může zákazník kontaktovat prodávajícího, tj. FMIC Performance sp. z o.o. , ul. Boczna 6/8/10 42-202 Częstochowa, tel.: +48 793 593 993, e-mailová adresa: tuning@fmic.pl.

Kontaktní údaje zákazníka jsou údaje zákazníka, pomocí kterých může prodávající zákazníka kontaktovat, včetně adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Účet zákazníka je panel, který spravuje objednávky zákazníka a který je k dispozici v oblasti obchodu po registraci a přihlášení.

Registrace je vytvoření zákaznického účtu zákazníkem pomocí registračního formuláře obchodu na jeho webových stránkách.

Výrobek je položka, kterou prodávající nabízí k prodeji v oblasti obchodu.

Dodání je doručení výrobků Zákazníkovi na místo určení určené Zákazníkem prostřednictvím Dopravce.

Dopravce je subjekt, který je dopravcem a který ve spolupráci s prodávajícím vykonává činnosti spojené s doručováním výrobků.

Externí platební systém - je online platební systém používaný prodávajícím.

Pracovní dny jsou dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

 • 1 Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající v souladu s § 8 odst. 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb stanovuje obchodní podmínky, které zpřístupňuje na url adrese obchodu, takto: www.fmic.pl.

Prodávající bude poskytovat elektronické služby v souladu s nařízeními a ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Prodávající zpřístupňuje tyto obchodní podmínky na internetových stránkách obchodu.

Zákazníci mohou kdykoli: nahlédnout do obchodních podmínek, zaznamenat si je, získat a reprodukovat je vytištěním nebo uložením na nosič dat.

Informace uvedené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu zákazníkům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy.

Všechny elektronické služby jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek obchodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 • 2 Podmínky používání a registrace

Pro používání obchodu je nutné, aby zákazník měl datové komunikační zařízení s přístupem k internetu, správně nakonfigurovaný webový prohlížeč v aktuální nebo předchozí verzi: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari nebo Opera a aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet.

Obchod se používá tak, že se seznámíte s jeho obsahem.

Objednávky zákazníků se spravují prostřednictvím zákaznického účtu. Zákaznický účet je možné používat po jeho vytvoření pomocí správného přihlašovacího jména a hesla. Pro používání zákaznického účtu je nutné přihlášení s heslem.

Vytvoření zákaznického účtu se provádí prostřednictvím dobrovolné registrace, která spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře prodávajícímu, který je k dispozici na internetových stránkách obchodu.

Vyplnění registračního formuláře spočívá ve vyplnění všech povinných a volitelných polí formuláře, a to pomocí pravdivých, úplných a se zákazníkem souvisejících údajů, zejména kontaktních údajů zákazníka.

Před odesláním registračního formuláře by měl zákazník zaškrtnutím příslušného políčka prohlásit, že:

souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři za účelem poskytování elektronických služeb prodávajícím,

seznámil se s Podmínkami a souhlasí s jejich ustanoveními.

Odeslání registračního formuláře spočívá v jeho odeslání prodávajícímu prostřednictvím obchodu, a to pomocí příslušné funkce umístěné v oblasti registračního formuláře.

 • 3 Poskytování bezplatných elektronických služeb

Prodávající poskytuje zákazníkům zdarma následující elektronické služby:

poskytnutí kontaktního formuláře,

poskytnutí objednávkového formuláře,

recenze produktů,

vedení zákaznického účtu,

Newsletter,

doporučení produktu,

přidání produktu do oblíbených položek.

Smlouva o poskytování služby zpřístupnění kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou okamžikem zahájení používání kontaktního formuláře a zaniká okamžikem jeho používání nebo opuštění této činnosti zákazníkem.  Předmětem této smlouvy je poskytnutí kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách obchodu za účelem zaslání zprávy prodávajícímu.

Smlouva o poskytování služby přístupu k objednávkovému formuláři se uzavírá na dobu určitou v okamžiku zahájení používání objednávkového formuláře a zaniká v okamžiku zadání objednávky nebo upuštění od této činnosti ze strany zákazníka. Předmětem této smlouvy je poskytnutí objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách obchodu za účelem odeslání objednávky prodávajícímu.

Smlouva o poskytnutí formuláře pro zadavání recenzí produktu se uzavírá na dobu určitou od okamžiku zahájení používání formuláře pro recenzi produktu a zaniká, jakmile jej zákazník začne používat nebo opuštění této činnosti zákazníkem. Předmětem této smlouvy je zpřístupnění formuláře pro zadání recenzí k výrobku. Smlouva zakazuje Zákazníkovi zveřejňovat obsah, který je protiprávní, porušuje dobré mravy, poškozuje zájmy Prodávajícího nebo ustanovení těchto Obchodních podmínek, a zahrnuje právo Prodávajícího moderovat vložené názory, pokud porušují ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Smlouva o poskytování služby vedení zákaznického účtu se uzavírá na dobu neurčitou v okamžiku registrace zákaznického účtu. Předmětem této smlouvy je poskytování panelu pro správu objednávek zákazníka.

Smlouva o poskytování služby Newsletter je uzavřena na dobu neurčitou okamžikem, kdy Zákazník obdrží na e-mailovou adresu potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služby Newsletter ze strany Prodávajícího. Objednávku služby provede zákazník prostřednictvím příslušného pole pro aktivaci Newsletteru v registračním formuláři nebo jiném formuláři zpřístupněném prodávajícím na internetových stránkách obchodu. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb prodávajícího zákazníkovi spočívající v zasílání zpráv obsahujících informace o produktech nebo elektronických službách poskytovaných prodávajícím na e-mailovou adresu zákazníka.

Smlouva o službě doporučování produktů se uzavírá na dobu určitou v okamžiku zahájení používání formuláře pro doporučování produktů a zaniká v okamžiku, kdy ji zákazník přestane používat nebo od ní upustí. Rozsah této smlouvy zahrnuje poskytnutí formuláře pro doporučení produktu za účelem zaslání zprávy o produktu třetí straně určené zákazníkem.

Smlouva o přidání Produktu do oblíbených položek se uzavírá na omezenou dobu, kdy začíná možnost přidání Produktu do oblíbených položek, a zaniká v okamžiku, kdy ji Zákazník začne využívat nebo se jí vzdá. Pro uzavření smlouvy je nutné přihlášení k zákaznickému účtu. Rozsah této smlouvy zahrnuje poskytování takzvané možnosti "oblíbených položek", tj. dočasné uložení produktu na účtu zákazníka.

Smlouvu o poskytování bezplatných elektronických služeb může Zákazník nebo Prodávající kdykoli vypovědět bez udání důvodu, a to prostřednictvím funkcí uvedených v Obchodních podmínkách nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v Kontaktních údajích Prodávajícího.

 • 4 Objednávky

Objednávky produktů lze zadávat prostřednictvím webových stránek obchodu 7 dní v týdnu a 24 hodin denně pomocí funkce Košík. Po vyplnění seznamu produktů v oblasti Košík přejde zákazník ke zpracování objednávky.

V případě, že je zákazník přihlášeným majitelem zákaznického účtu, přechází do další fáze zadávání objednávek jako přihlášený zákazník.

V případě, že zákazník není přihlášeným držitelem zákaznického účtu, zvolí si způsob zadání objednávky pomocí tlačítka:

 "Vytvořit účet" pomocí zákaznického účtu, který má být zaregistrován. Zákazník si poté zaregistruje zákaznický účet a s jeho pomocí přejde do další fáze objednávky.

"Přihlásit se" pomocí vedeného zákaznického účtu. Zákazník poté přejde k dalšímu kroku objednávky.

Po výběru způsobu objednání zákazník poskytne:

Údaje potřebné pro fakturaci,

informace o doručení, včetně doručovací adresy,

způsob doručení výrobků výběrem příslušné možnosti doručení,

způsob platby výběrem příslušné možnosti platby.

Odeslání objednávky předchází zobrazení informace v košíku o celkové ceně objednávky včetně daní a souvisejících nákladů, zejména nákladů na doručení a platbu.

Odeslání objednávky lze provést pomocí pole "Potvrzuji nákup" v košíku a znamená, že zákazník činí prodávajícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy na produkty obsažené v objednávce.

Před odesláním objednávkového formuláře by měl zákazník zaškrtnutím příslušného políčka prohlásit, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s jejich ustanoveními.

Podanou objednávku může zákazník měnit až do okamžiku, kdy obdrží od prodávajícího informaci o odeslání zásilky.

Změna objednávky může zahrnovat její zrušení, částečné zrušení, rozšíření o další produkty, změnu dodací adresy.

Prodávající je povinen neprodleně informovat zákazníka o tom, že objednávka nemůže být splněna v případě, že to způsobí okolnosti. Tyto informace jsou poskytovány telefonicky nebo elektronicky s využitím kontaktních údajů zákazníka. Informace mohou zahrnovat následující způsoby úpravy objednávky:

zrušení v části, kterou nelze splnit, což vede k přepočtu hodnoty zakázky,

rozdělit výrobky, které mají být dodány, na část, jejíž dodání je možné, a na část, jejíž dodání se uskuteční později, což nebude mít za následek přepočet hodnoty objednávky,

zrušit objednávku v celém rozsahu, což má za následek zrušení hodnoty objednávky.

Přijetí objednávky je potvrzeno zasláním e-mailové zprávy prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích zákazníka. Potvrzení o přijetí objednávky se rovná přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, kterou učinil zákazník.

 • 5 Prodej

Prodávající poskytuje zákazníkům službu prodeje výrobků na dálku prostřednictvím obchodu.

Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího převést na zákazníka vlastnické právo k výrobkům a vydat je a závazek zákazníka odebrat výrobky a zaplatit prodávajícímu cenu výrobků.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět propagační akce spočívající ve snížení ceny výrobku do určitého data nebo do vyčerpání zásob výrobků, na které se akce vztahuje.

Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat zákazníkovi výrobky bez vad.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí objednávky zákazníka prodávajícím.

Uvolnění produktů k dodání probíhá okamžitě a obvykle do 1 pracovního dne.

Doba dodání výrobků se může změnit v případě změny objednávky ze strany zákazníka.

Dodání výrobků se uskuteční, pokud si zákazník zvolil možnost doručení prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou zákazníkem,

K uvolnění výrobků k dodání dojde nejdříve po zaplacení ze strany zákazníka.

Prodávající potvrdí předání výrobků dopravci k doručení na adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce, zasláním e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka.

Nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození věci přechází na spotřebitele, jakmile je věc spotřebiteli doručena.

Dodanou zásilku by měl zákazník prohlédnout za přítomnosti dopravce. V případě zjištění poškození zásilky má zákazník právo požadovat sepsání řádného protokolu.

 • 6 Platby

Hodnota platby za Prodej se určuje na základě ceníku Produktů, který se nachází na webových stránkách Prodávajícího v době objednání Produktu. Ceny uvedené na webových stránkách Obchodu u daného Produktu jsou hrubé ceny uvedené v českých korunách a zahrnují hodnotu DPH, ale nezahrnují náklady na dodání Produktu a náklady na zvolenou formu platby.

Náklady a dodání produktu nese zákazník.

Celková cena objednávky, která se zobrazí v oblasti nákupního košíku před odesláním objednávky a po výběru způsobu dodání výrobku a platby, zahrnuje cenu objednaných výrobků spolu s případnou daní a souvisejícími náklady, zejména náklady na dodání a transakci. Celková cena objednávky je pro prodávajícího a zákazníka závazná.

Obchod umožňuje následující způsoby platby za poskytované prodejní služby:

bankovním převodem na bankovní účet obchodu,

převodem prostřednictvím externího platebního systému,

dobírkou.

 1. Splatnost pohledávky je okamžik vydání Produktu k dodání.

Faktura nebo faktura s DPH za prodejní službu bude přiložena k dodávaným výrobkům nebo zaslána e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka, v závislosti na přání zákazníka.

Zaplacením produktu zákazník souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě.

Prodávající vrátí platbu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu, v případě:

odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele,

zrušení objednávky nebo části objednávky, která byla zaplacena před zpracováním, ze strany spotřebitele,

uznání nároku, kterého se stížnost týká, prodávajícím zcela nebo zčásti na základě obecně platných předpisů.

Platba bude vrácena stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při původní transakci, pokud zákazník nesouhlasí s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.

Prodávající není povinen uhradit dodatečné náklady vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s dodáním Výrobků, pokud si Zákazník zvolil jiný způsob dodání Výrobků než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím.

 • 7 Reklamace a záruky

Reklamace lze podávat písemně, klasickou poštou na adresu uvedenou v kontaktních údajích prodávajícího, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je přiložen k obchodním podmínkám, umístěného v oblasti webových stránek obchodu a dostupného ke stažení zde.

U výrobků Bosch si stáhněte a vyplňte dva formuláře (nedodržení výše uvedeného a nevyplnění příslušných formulářů bude mít za následek zamítnutí reklamace / z důvodu požadavku výrobce - garanta) soubory ke stažení zde: soubor 1, soubor 2

Kupující je oprávněn podat reklamaci ve lhůtách stanovených ustanoveními občanského zákoníku.

Oznámení o reklamaci by mělo obsahovat popis problému a osobní údaje Zákazníka, včetně kontaktních údajů a adresních údajů Zákazníka, a žádost o způsob uvedení Produktu do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od kupní smlouvy. K oznámení o reklamaci je třeba přiložit doklad o koupi.

Prodávající uzná reklamaci do 14 dnů ode dne oznámení. V obsahu podané stížnosti se doporučuje uvést kontaktní údaje zákazníka, které budou použity k odpovědi na stížnost a k vedení korespondence s ní související.

V případě, že se reklamace týká výrobku, měl by zákazník za účelem posouzení reklamace doručit nebo zaslat reklamovaný výrobek na adresu prodávajícího.

Reklamace lze podávat z důvodu záruky na vady výrobků, na které se vztahuje prodejní smlouva a další elektronické služby.

Má-li Výrobek vadu, může Zákazník požadovat výměnu Výrobku za správný nebo odstranění vady či snížení jeho ceny, a pokud to není možné, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen vyměnit vadný Výrobek za správný nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro zákazníka. Snížená cena by měla být v takovém poměru ke smluvní ceně, aby hodnota výrobku s vadou zůstala stejná jako hodnota výrobku bez vady. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada výrobku nepodstatná.

Prodávající může odmítnout vyhovět konkrétnímu požadavku Zákazníka, pokud uvedení vadného Výrobku do souladu se Smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem není možné nebo by si v porovnání s jiným možným způsobem uvedení do souladu se Smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady, a to s výhradou a podle zásad uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

Není-li zákazník spotřebitelem, může prodávající odmítnout výměnu výrobku za správný nebo odstranění vady také tehdy, pokud náklady na splnění této povinnosti přesahují cenu prodaného výrobku.

Má-li Výrobek vadu, může Zákazník učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Smlouvy, ledaže Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Zákazníka vymění vadný Výrobek za správný nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud byl výrobek již vyměněn nebo opraven prodávajícím nebo pokud prodávající nesplnil povinnost vyměnit výrobek za spravný nebo odstranit vadu.

Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím požadovat výměnu Výrobku za správný nebo namísto výměny Výrobku požadovat odstranění vady, ledaže uvedení Výrobku do souladu se Smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým Prodávajícím. Při posuzování nadměrnosti nákladů se přihlíží k hodnotě výrobku bez vad, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl spotřebitel vystaven při jiném způsobu uspokojení.

Snížená cena uvedená v bodech 10 a 11 výše je v takovém poměru k ceně podle Smlouvy, v jakém zůstává hodnota Výrobku s vadou k hodnotě Výrobku bez vady.

Spotřebitel má možnost využít následující mimosoudní způsoby řešení stížností a reklamací:

podání návrhu na řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy ke stálému smírčímu spotřebitelskému soudu působícímu při obchodní inspekci,

podání návrhu na zahájení zprostředkovatelského řízení ke smírnému řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím zemskému inspektorovi obchodní inspekce,

využití pomoci okresního nebo městského spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele.

Na výrobky se může vztahovat záruka výrobce nebo distributora. V takovém případě je zákazník oprávněn reklamovat výrobek s využitím práv vyplývajících ze záruky podáním stížnosti ručiteli. Podání stížnosti ručiteli lze provést prostřednictvím prodávajícího nebo přímo ručiteli.

Zákazník může uplatnit práva ze záruky za fyzické vady věci nezávisle na právech ze záruky.

Prodávající odpovídá v rámci záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od data dodání výrobku zákazníkovi. Nárok na odstranění vady nebo výměnu za bezvadný Výrobek se promlčuje po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy byla vada zjištěna, avšak v případě Objednávky učiněné Spotřebitelem - promlčecí lhůta nemůže skončit před uplynutím lhůty uvedené v první větě.

Díly a komponenty zakoupené v našem obchodě jsou určeny pro odbornou montáž ve specializovaných tuningových dílnách. Společnost FMIC Performance sp. z o.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v případě nesprávné montáže nebo skrytých vad prodávaných komponentů.

V případě oprávněné vady zboží může společnost FMIC Performance sp. z o.o. vyměnit zboží za nové, ale nenese náklady spojené s vzniklou závadou.

Díly prodávané společností FMIC Performance sp. z o.o. jsou určeny pouze pro sportovní vozy provozované na vyhrazených závodních tratích (nikoli pro pouliční provoz). Pokud se zjistí, že výrobek byl používán jinak, než je určeno, má prodávající právo odmítnout přijetí reklamace.

 • 8 Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 ((Sbírka zákonů z roku 2020, poz. 287, v platném znění) může spotřebitel bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od smlouvy o poskytování elektronických služeb, včetně kupní smlouvy, za podmínek uvedených v obsahu poučení o odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu těchto Pravidel a je zveřejněno v oblasti webových stránek obchodu a k dispozici ke stažení zde.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou, která není dopravcem určeným kupujícím, a v případě smlouvy, která: zahrnuje více zboží, které je dodáváno odděleně, po dávkách nebo po částech - od převzetí posledního zboží, části nebo partie.

 Bez ohledu na právo na odstoupení od kupní smlouvy může kupující odstoupit od využívání služeb poskytovaných elektronicky v rámci vlastnictví účtu v internetovém obchodě FMIC Performance sp. z o.o. smazáním zřízeného účtu, což však nemá vliv na objednávku učiněnou před smazáním účtu.

Právo na odstoupení od elektronické smlouvy se spotřebiteli nepřiznává, mimo jiné pokud jde o kupní smlouvu:

pokud prodávající poskytl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

výrobky, které budou po dodání ze své podstaty neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.

kdy předmětem plnění je nerekonstruované zboží vyrobené podle specifikace kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

kdy spotřebitel použil výrobek takovým způsobem, že byl výrobek poškozen a již není vhodný k dalšímu použití nebo nepředstavuje žádnou materiální hodnotu.

Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit prohlášením o odstoupení od smlouvy doručeným prodávajícímu. Prohlášení může být učiněno na formuláři, jehož vzor je přiložen k obchodním podmínkám, umístěn v oblasti webových stránek obchodu a k dispozici ke stažení zde.

Spotřebitel může podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jakýmkoli způsobem. Prodávající doporučuje zaslat odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu prodávajícího, zasláním formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo zasláním odstoupení od smlouvy klasickou poštou doporučeně na adresu prodávajícího.

V případě elektronického přijetí prohlášení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající zákazníkovi neprodleně potvrzení o jeho přijetí.

Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy, vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím. Stačí, když výrobek vrátíte před uplynutím lhůty. Toto ustanovení se nepoužije, pokud prodávající nabídl, že si výrobek vyzvedne sám.

Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

Prodávající je povinen na své náklady výrobek od spotřebitele vyzvednout, pokud jej kupující vzhledem k povaze věci nemůže zaslat zpět obvyklým způsobem prostřednictvím pošty, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena mimo provozovnu obchodníka a výrobek byl spotřebiteli doručen do místa, kde se v době uzavření smlouvy zdržoval.

Zásilky zaslané na dobírku prodávající nepřijímá.

 Prodávající nenese náklady na vrácení zboží.

Spotřebitel může nést náklady na odstoupení od smlouvy v následujících situacích:

 • pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v obchodě, není prodávající povinen kupujícímu uhradit dodatečné náklady, které kupujícímu vznikly (např. pokud si kupující místo poštovného zvolil dražší kurýrní službu, nemusí mu prodávající uhradit rozdíl mezi oběma zásilkami).
 • Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží (tj. náklady na vrácení zboží prodávajícímu).

Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, má se za to, že nebyla uzavřena. Pokud spotřebitel učinil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy naleznete v pokynech pro odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu obchodních podmínek, jsou zveřejněny v oblasti webových stránek obchodu a jsou k dispozici ke stažení zde.

 • 9 Propagace a propagační akce

Osoby, které se účastní propagačních akcí a soutěží, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

V průběhu propagační akce může jeden zákazník provést pouze jeden nákup zboží, na které se propagační akce vztahuje.

Zákazník obdrží slevu na 5 nejlevnějších položek, na které se vztahuje daná akce.

Na šestou a další položky se vztahuje standardní cena.

Akce trvají 24 hodin od jejich vyhlášení.

 • 10 Doplňující ustanovení

Všechny ochranné známky, grafické prvky a fotografie umístěné na webových stránkách obchodu za účelem prezentace produktů podléhají autorským právům příslušných vlastníků.

Internetová doména obchodu, jeho loga, název a obchodní podmínky jsou majetkem autorských práv a předmětem právní ochrany.

Zákazník bere na vědomí, že je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

Prodávající se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k umožnění řádného fungování obchodu a poskytnout pomoc při řešení technických problémů souvisejících s jeho provozem.

Prodávající se zavazuje přijmout opatření k ochraně údajů na účtu zákazníka před neoprávněným přístupem a použitím. Zákazník nese odpovědnost za následky prozrazení svého přihlašovacího jména nebo hesla třetím osobám.

Prodejce je povinen uplatnit poukázky/výhry do konce každého kalendářního roku, ve kterém byly vyhrány nebo zakoupeny. Získané poukázky se nesčítají; na jednu objednávku lze použít pouze jednu poukázku.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží nabízeného v internetovém obchodě, zařazovat do nabídky nové zboží, provádět a rušit propagační akce v internetovém obchodě nebo provádět jejich změny. Tato práva nemají vliv na ceny zboží v objednávkách učiněných před datem účinnosti změny ceny ani na podmínky propagačních akcí nebo prodeje.

Prodávající nenese odpovědnost za:

přerušení řádného fungování Obchodu a nesprávné poskytování Elektronických služeb způsobené vyšší mocí ve vztahu k Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli,

přerušení řádného fungování Obchodu a nesprávné poskytování Elektronických služeb osobám, které nejsou spotřebiteli, způsobené technickým provozem nebo příčinami, které lze přičíst subjektům, prostřednictvím kterých Obchod poskytuje Elektronické služby,

výhody, o které přišel zákazník, který není spotřebitelem,

důsledky použití přístupových údajů k účtu zákazníka třetími stranami v případě, že se k těmto údajům dostaly v důsledku porušení těchto podmínek ze strany zákazníka,

škody způsobené porušením smluvních podmínek ze strany zákazníka.

 • 11 Závěrečná ustanovení

Prodávající může shromažďovat informace za účelem jejich lokálního uložení v zařízení zákazníka pomocí paměťového mechanismu prohlížeče prostřednictvím "cookies".

Osobní údaje uživatelů obchodu jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pokud je subjekt údajů její smluvní stranou, nebo pokud je nutné učinit opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem poskytování služeb obchodu. Osoby, jejichž údaje obchod shromáždil, mají právo na přístup k obsahu svých údajů, na jejich opravu a na podání písemné odůvodněné žádosti o zastavení jejich zpracování, jakož i na vznesení námitky.

Pravidla zpracování osobních údajů, zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie jsou upraveny v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie", který tvoří přílohu obchodních podmínek a je umístěn na webových stránkách obchodu.

Uzavřením Smlouvy o poskytování elektronických služeb Zákazník dobrovolně zmocňuje Prodávajícího k zasílání informací souvisejících se Smlouvami a jejich plněním, jakož i obchodních informací v případě samostatného souhlasu, na Kontaktní údaje Zákazníka.

Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen informovat Prodávajícího o změnách Kontaktních údajů Zákazníka, jinak jsou pro doručení účinné.

Ustanovení obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit práva zákazníka, který je spotřebitelem, vyplývající z ustanovení českého všeobecně platného práva.

V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními tohoto řádu a obecně platnými ustanoveními českého práva se použijí tato ustanovení.

Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí zejména ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky a zákona o právech spotřebitelů.